570 105 935

NOWE KWALIFIKACJE - NOWE JUTRO!

Projekt "Nowe Kwalifikacje - Nowe Jutro!" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa07 - Konkurencyjny rynek pracy Działanie 07.02 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Tytuł projektu: Nowe Kwalifikacje - Nowe Jutro!
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 07 - Konkurencyjny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 07.02 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 do: 31.12.2020
Obszar realizacji projektu: Województwo Opolskie
Wartość Projektu wynosi: 1 968 416,06 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 673 153,65 zł

Cel projektu

Celem projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia pracowników. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 160 osób (w tym 100 kobiet - K) – 96 osób bezrobotnych oraz 64 osób biernych zawodowo, zamieszkałych na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku od 30 roku życia poprzez zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i deficytowym zapotrzebowaniem rynku pracy oraz obszarów strategicznych, jak również poprzez pozostałe działania aktywizacyjne (w tym IPD) w okresie 23 m-cy od 1.02.2019r. do 31.12.2020r., a w konsekwencji podjęcie przez co najmniej 68 osób (43 K) zatrudnienia.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Szczególnie mocno zachęcamy osoby:

 • długotrwale bezrobotne;
 • powyżej 50 roku życia;
 • niepełnosprawne;
 • o niskich kwalifikacjach 

Co oferujemy w ramach projektu?
Na czym to polega?

1.

Indywidualny Plan Działania

Każdy uczestników otrzyma 4 godz. indywidualnego wsparcia. Dla każdego z uczestników zostanie zaplanowana indywidualna ścieżka aktywizacyjna. Udzielenie wsparcia w ramach projektu będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania  

2.

Poradnictwo zawodowe

Każdy uczestników otrzyma 4 godz. indywidualnego wsparcia. Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań – porad zawodowych. Celem będzie indywidualna ocena zawodowa, co umożliwi uczestnikowi poznanie dalszego sposobu postępowania w kontekście zawodowym, biorąc pod uwagę swoje predyspozycje i braki. Poradnictwo pozwoli kompleksowo zaplanować rozwój zawodowy uczestnika. Poradnictwo będzie formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy, umożliwi Uczestnikom Projektu np. zmotywowanie do poszukiwania pracy lub poznania własnych kompetencji i zasobów. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu spotkanie z doradcą zawodowym obejmować może następujące zagadnienia: określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wzmocnienie pozytywnej motywacji.  

3.

Indywidualne pośrednictwo pracy

Każdy uczestników otrzyma 4 godz. indywidualnego wsparcia. Pośrednik pracy będzie odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z pracodawcami i dobór odpowiedniego kandydata na konkretne stanowisko pracy. Każdemu uczestnikowi projektu przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy. Pośrednictwo pracy będzie kluczową i priorytetową usługą dla uczestników projektu. Pośrednictwo pracy będzie usługą polegającą na pozyskaniu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami uczestnika projektu, a także możliwościami lokalnego rynku pracy, co da szansę na uzyskanie w krótkim czasie zatrudnienia. Pośrednictwo pracy nie tylko umożliwi uczestnikowi projektu podjęcie zatrudnienia, ale również wyposaży go w umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy.

4.

Kursy i szkolenia zawodowe

Celem wsparcia jest wyposażenie wszystkich Uczestników Projektu w kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach wraz z egzaminem, po którym każdy Uczestnik/czka otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. Kursy/szkolenia będą dobierana zgodnie z profilem i potrzebami Uczestników/czek Projektu oraz zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody.  

Oferujemy:

 • KURS OPERATOR MASZYN CNC (160 godz.)
 • KURS LOGISTYK/SPEDYTOR (160 godz. )
 • KURS JAKOŚĆ OBSŁUGI W TURYSTYCE( 70 godz.)
 • KURS SPAWANIA METODĄ TIG (103 godz.)
 • INNE KURSY"NIEZDEFINIOWANE" 

W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymują następujące korzyści:

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • możliwość nabycia kwalifikacji zawodwych. 

5.

Staże u pracodawców

Celem zadania jest organizacja 3-miesięcznych staży u pracodawców dla 50% Uczestników Projektu. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestniczka Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestniczkę Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW,
 • badania lekarskie. 

Rekrutacja

ETAPY REKRUTACJI:

1.  Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego (osobiście/poczta/e-mail/fax/tel.)

2.  Sekcja wstępna – weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych - (zakładka Dokumenty rekrutacyjne do pobrania)

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3.  Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, na etapie selekcji wstępnej, zostaną przyznane punkty. 

Osoby z najwyższym wynikiem zostaną zaproszone do projektu. Po etapie oceny zawarte będą umowy z Uczestnikami Projektu . Zgłoszenia o niewystarczającej sumie punktów będą na liście rezerwowej.  

Jak się zgłosić?

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie wypełnij dokumenty rekrutacyjne i prześlij do nas lub zgłoś się do naszego biura:

Biuro projektu Nowe Kwalifikacje - Nowe Jutro 
J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch  

ul. Kościuszki 10, 48-300 Nysa  

 Aby uzyskać więcej informacji, w razie pytań, problemów prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 570 105 935 lub poprzez kontakt mailowy nowe.kwalifikacje@jpmcg.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji (plik do pobrania (aktualizacja 10.10.2019 (aktualizacja 01.01.2021
Zał. nr 1 formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania
Zał. nr 2 oświadczenie osoby o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (plik do pobrania
Zał. nr 3 oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (plik do pobrania
Zał. nr 4 oświadczenie uczestnika Projektu (plik do pobrania
Zał. nr 6 oświadczenie uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych (plik do pobrania
Zał. nr 7 zobowiązanie uczestnika Projektu (plik do pobrania
Zał. nr 8 deklaracja uczestnictwa w Projekcie (plik do pobrania

Aktualności


23.10.2019
ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ - LOGISTYKA/SPEDYCJA
W dniu 22 .10.2019 rozpoczęliśmy pierwsze szkolenia z zakresu Logistyki/Spedycji
W dalszym ciągu trwa nabór do projektu, w którym może zdobyć kwalifikacje z zakresu Spawacza metoda TIG, Operatora Maszyn CNC,  Jakości obsługi w turystyce i innych. Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego powyżej 30 roku życia do skorzystania z naszej oferty a tym samym zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy.ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU „NOWE KWALIFIKACJE - NOWE JUTRO!”
W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzonych 5 szkoleń z zakresu:
• KURS OPERATOR MASZYN CNC (160 godz.)
• KURS LOGISTYK/SPEDYTOR (160 godz. )
• KURS JAKOŚĆ OBSŁUGI W TURYSTYCE( 70 godz.)
• KURS SPAWANIA METODĄ TIG (103 godz.)
• INNE KURSY"NIEZDEFINIOWANE".


Dodatkowo osoby zakwalifikowane otrzymają indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy a także nabędą doświadczenie zawodowe w postaci 3- miesięcznego stażu. 

I Ty możesz zostać Uczestnikiem Projektu, wystarczy że:
- mieszkasz na terenie woje województwa opolskiego
- masz ukończone 30 lat
- jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo
- spełniasz jeden z dodatkowych warunków tj.: jesteś osobą długotrwale bezrobotną, masz ukończony 50 rok życia, jesteś osobą niepełnosprawną lub posiadasz niskie wykształcenie. 

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.
Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.
Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do momentu zebrania wymaganej liczby osób.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem. 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.
Szczegóły w Regulaminie. 

Harmonogramy

Harmonogramy


Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 27.04.2021 - 30.04.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 20.04.2021 - 27.04.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 14.03.2021 - 18.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 13.03.2021 - 27.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 01.03.2021 - 24.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Operator maszyn CNC - 22.02.2021 - 14.03.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 01.02.2021 - 20.02.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 26.01.2021 - 29.01.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 19.01.2021 - 02.02.2021 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 11.12.2020 - 13.12.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 19.11.2020 - 20.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 12.11.2020 - 28.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 02.11.2020 - 15.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 26.10.2020 - 31.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 16.10.2020 - 20.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 01.10.2020 - 31.10.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 28.09.2020 - 29.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 03.09.2020 - 30.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Operator maszyn CNC - 22.10.2020 - 10.11.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Jakość obsługi w turystyce - 08.09.2020 - 18.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 24.08.2020 - 25.08.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 17.08.2020 - 18.08.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 17.08.2020 - 20.08.2020 - (plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 06.06.2020 - 08.06.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Jakość obsługi w turystyce - 25.05.2020 - 03.06.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 22.05.2020 - 02.06.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Staże zawodowe - 19.05.2020 - 03.09.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 18.05.2020 - 21.05.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 12.05.2020 - 13.05.2020(plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 13.03.2020 - 16.03.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 05.03.2020 - 12.03.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 27.02.2020 - 04.03.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Logistyk/Spedytor - 17.02.2020 - 10.03.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 06.02.2020 - 12.02.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 05.02.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 01.02.2020 - 05.02.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 23.01.2020 - 30.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 21.01.2020 - 23.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 20.01.2020 - 25.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 17.01.2020 - 20.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 15.01.2020 - 16.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Poradnictwo zawodowe - 11.01.2020 - 17.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Logistyk/Spedytor - 07.01.2020 - 31.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 03.01.2020 - 25.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 02.01.2020 - 14.01.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Staże zawodowe - 01.01.2020 - 31.03.2020 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 26.11.2019 - 27.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy - 22.11.2019 - 25.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 20.11.2019 - 21.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 18.11.2019 - 19.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 12.11.2019 - 23.11.2019 - aktualizacja (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 12.11.2019 - 19.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - poradnictwo zawodowe gr. II - 25.10.2019 - 14.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia - poradnictwo zawodowe gr. I - 25.10.2019 - 15.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Logistyk/Spedytor gr. II - 22.10.2019 - 15.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram szkolenia - Logistyk/Spedytor gr. I - 22.10.2019 - 15.11.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 15.10.2019 - 18.10.2019 - (plik do pobrania)
Harmonogram wsparcia IPD - 10.10.2019 - 14.10.2019 - (plik do pobrania)

O nas

Firma szkoleniowa J&P Moritz Consulting Group to zespół, który posiada jeden wspólny cel - oferowanie aktualnym i potencjalnym klientom szkoleń na najwyższym poziomie. Wierzymy w zarządzanie poprzez wiedzę, dlatego też pomagamy wszystkim zainteresowanym rozwijać swoje kompetencje. Robimy wszystko by Nasze szkolenia uwzględniały zmieniające się potrzeby rynkowe.
Nasza kadra trenerów to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu. A ich umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności. Naszym celem jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich. zajęć w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby firm, czy uczestników indywidualnych, co pozwala na uzyskanie kompetencji w ściśle określonych obszarach. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i oczekiwania w zakresie organizacji kursów i szkoleń.

Kontakt

Biuro projektu
Nowe Kwalifikacje - Nowe Jutro

J&P MORITZ CONSULTING GROUP
Jacek Poproch

ul. Kościuszki 10, 48-300 Nysa
tel. kom.: 570 105 935
email: nowe.kwalifikacje@jpmcg.pl